Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Perttu Anttila

Assessment of manual and automated methods for updating stand-level forest inventories based on aerial photography

Anttila P. (2005). Assessment of manual and automated methods for updating stand-level forest inventories based on aerial photography. https://doi.org/10.14214/df.9

Tiivistelmä

Manuaaliset ja automaattiset ilmakuvatulkintamenetelmät kuvioittaisten puustotietojen ajantasaistamisessa. Yksityismetsien metsäsuunnittelu Suomessa perustuu työvoimavaltaiseen kuvioittaiseen maastoarviointiin. Jotta resursseja voitaisiin siirtää metsänomistajien neuvontaan, tarvitaan kustannustehokkaampia inventointimenetelmiä kuvioittaisen arvioinnin täydentäjiksi tai korvaajiksi. Lisäksi aktiiviset metsänomistajat kaipaavat entistä ajantasaisempaa tietoa metsistään. Väitöskirjassa selvitettiin erilaisten ilmakuviin perustuvien inventointi- ja ajantasaistusmenetelmien soveltuvuutta yksityismetsien alueelliseen metsäninventointiin Suomessa. Neljä tutkittua lähestymistapaa olivat: 1) kuvioittainen muutosten visuaalinen tulkinta ja puuston kehityksen simulointi, 2) automaattinen kuvioittainen ilmakuvatulkinta yhdistettynä ei-parametriseen estimointiin, 3) automaattinen fotogrammetrinen puuston keskipituuden estimointi sekä 4) automaattinen, monoskooppinen yksittäisten puiden tunnistaminen. Kaksi ensimmäistä ovat inventointi-tai ajantasaistusmenetelmiä, kun taas kahta jälkimmäistä voidaan pitää tällaisten menetelmien osina. Menetelmä 1 soveltuu välialuetiloille, mikäli tiukat vaatimukset inventoitavalle alueelle täyttyvät. Menetelmä 2 on erittäin edullinen, mutta sen tarkkuus ei riitä operatiiviseen käyttöön. Jos tarkkuutta saadaan hieman parannettua, menetelmä voi osoittautua käyttökelpoiseksi. Menetelmä 3 perustuu stereokuvien yhteensovitukseen ja on käyttökelpoinen muiden inventointimenetelmien osana. Vaikka menetelmä 4 käsittikin vain puiden tunnistamisen, koko yksittäisen puun monoskooppiseen tulkintaan perustuvan inventointiketjun soveltuvuutta arvioitiin. Tulosten perusteella suhteellisen suuret kustannukset ja heikko luotettavuus rajoittavat menetelmän käyttöä.

Avainsanat
ei-parametriset menetelmät; puustotunnukset; visuaalinen tulkinta; fotogrammetria; yksittäisten puiden tulkinta

Tekijä
  • Anttila, University of Joensuu, Faculty of Forestry Sähköposti perttu.anttila@joensuu.fi (sähköposti)

Julkaistu 21.10.2005

Katselukerrat 3112

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.9 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Anttila, P. 2002. Updating stand level inventory data applying growth models and visual interpretation of aerial photographs. Silva Fennica 36(2): 549–560.

https://doi.org/10.14214/sf.544

Anttila, P. 2002. Nonparametric estimation of stand volume using spectral and spatial features of aerial photographs and old inventory data. Canadian Journal of Forest Research 32(10): 1849–1857.

https://doi.org/10.1139/X02-108

Korpela, I. & Anttila, P. 2004. Appraisal of the mean height of trees by means of image matching of digitised aerial photographs. Photogrammetric Journal of Finland 19(1): 23–36.

http://foto.hut.fi/seura/pjf.html

Korpela, I., Anttila, P. & Pitkänen, J. 2006. The performance of a local maxima method for detecting individual tree tops in aerial photographs. International Journal of Remote Sensing 27: 1159–1175.

https://doi.org/10.1080/01431160500354070


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset