Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Sakari Tuominen

Estimation of local forest attributes by utilizing two-phase sampling and auxiliary data

Tuominen S. (2007). Estimation of local forest attributes by utilizing two-phase sampling and auxiliary data. https://doi.org/10.14214/df.41

Tiivistelmä

Tässä työssä tarkastellaan kaksivaiheiseen otantaan perustuvan metsäninventointimenetelmän soveltuvuutta metsäsuunnittelussa tarvittavan inventointitiedon keräämiseen metsikkökuvioille tai niiden osille. Tarkasteltava menetelmä perustuu monilähteiseen metsien inventointiin, jossa yhdistetään erilaisia aputietolähteitä, kuten kaukokartoitustietoa ja muuta karttatietoa, maastossa mitattuun tietoon. Aputietoa käytetään ensimmäisen vaiheen tietona, ja sillä pyritään kattamaan kaikki inventointiyksiköt. Työssä tutkittiin erilaisia menetelmiä, joiden tarkoituksena oli parantaa inventoinnin tuottamien metsikkötunnusten estimaattien tarkkuutta. Aputiedon esikäsittelyn menetelminä tarkasteltiin ilmakuvien sävyarvojen radiometristä korjausta referenssikuvan avulla, samoin kuin numeerisilta ilmakuvilta irrotettavien kuvapiirteiden valintaa metsikkötunnusten estimointia varten. Erilaisten spatiaalisten yksiköiden käyttökelpoisuutta vertailtiin korkean resoluution kaukokuvien kuvapiirteiden irrottamisessa metsäninventointia varten. Lisäksi tutkittiin menetelmiä usean eri aputietolähteen yhdistämisessä ja aputietolähteiden painotusta niitä yhdistettäessä. Tutkimuksessa sovellettu ilmakuvan sävyarvojen korjausmenetelmä osoittautui käyttökelpoiseksi ja toimivaksi, ja sillä pystyttiin parantamaan korrelaatiota ilmakuvapiirteiden ja metsätunnusten välillä. Ilmakuvilta ja muilta korkean resoluution kuvilta irrotettavien kuvapiirteiden testaus osoitti, että kuvat sisältävät runsaasti metsäninventoinnin kannalta arvokasta informaatiota, jota voidaan hyödyntää tarkastelemalla kuvapikseleiden spatiaalista järjestystä. Lisäksi järjestelmällinen kuvapiirteiden valinta tuotti metsätunnusten estimoinnissa paremman tuloksen kuin kaikkien kuvapiirteiden käyttäminen. Vertailtaessa kuvapiirteiden irrotuksessa käytettäviä spatiaalisia yksiköitä kuvasegmentteihin perustuva menetelmä antoi yleisesti ottaen parempia tuloksia kuin koealoihin perustuva menetelmä. Useita aputietolähteitä yhdistämällä tuotetut estimaatit antoivat parempia tuloksia kuin mikään aputietolähde yksinään. Parhaat estimaatit useita aputietoja yhdistettäessä saatiin aikaan painottamalla kunkin aputiedon tuottamia estimaatteja niiden keskineliövirheiden käänteisarvoilla. Huolimatta siitä, että metsikkötunnusten estimoinnin tarkkuutta voidaan parantaa monin eri keinoin, kaksivaiheiseen otantaan ja tässä käytettyihin aputietolähteisiin perustuvien metsikkötunnusestimaattien tarkkuus ei ole riittävän korkea, jotta niitä voitaisiin suoraan käyttää metsikkökuvioille tehtävien hakkuu- ja metsänhoitotoimenpiteiden suunnittelun pohjana.

Avainsanat
monilähteinen metsien inventointi; kaksivaiheinen otanta

Tekijä
  • Tuominen, University of Helsinki, Department of Forest Resource Management Sähköposti sakari.tuominen@metla.fi (sähköposti)

Julkaistu 7.5.2007

Katselukerrat 2682

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.41 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Tuominen, S. & Pekkarinen, A. 2004. Local radiometric correction of digital aerial photographs for multi source forest inventory. Remote Sensing of Environment 89: 72-82.

https://doi.org/10.1016/j.rse.2003.10.005

Tuominen, S. & Pekkarinen, A. 2005. Performance of different spectral and textural aerial photograph features in multi-source forest inventory. Remote Sensing of Environment 94(2): 256-268.

https://doi.org/10.1016/j.rse.2004.10.001

Pekkarinen, A. & Tuominen, S. 2003. Stratification of a forest area for multisource forest inventory by means of aerial photographs and image segmentation. In: Corona, P., Köhl, M. & Marchetti, M. (eds.). Advances in forest inventory for sustainable forest management and biodiversity monitoring. Forestry Sciences 76. Kluwer Academic Publishers. pp. 111-123.

Tuominen, S. & Poso, S. 2001. Improving multi-source forest inventory by weighting auxiliary data sources. Silva Fennica 35(2).

https://doi.org/10.14214/sf.596

Tuominen, S., Fish, S. and Poso S. 2003. Combining remote sensing, data from earlier inventories and geostatistical interpolation in multi source forest inventory. Canadian Journal of Forest Research 33, 624-634.

http://pubs.nrc-cnrc.gc.ca/cgi-bin/rp/rp2_tocs_e?cjfr_cjfr4-03_33


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset