Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Brent D. Matthies

A service-dominant perspective on payments for ecosystem service offerings

Matthies B. D. (2016). A service-dominant perspective on payments for ecosystem service offerings. https://doi.org/10.14214/df.219

Tiivistelmä

Ekosysteemipalvelunäkökulma mahdollistaa palvelujen tuottamien arvovirtojen tarkastelun ekosysteemien ja ihmisten hyvinvoinnin välillä. Tämän näkökulman mukaan ekosysteemien toiminnot voidaan jakaa eri kategorioihin sen mukaan, miten hyödyn saajat hankkivat hyötyjä ja käyttävät niitä. Ekosysteemipalvelunäkökulmasta on tullut julkisen ja yksityisen päätöksenteon työkalu, jolla tuetaan ympäristön ulkoisvaikutusten sisällyttämistä paremmin osaksi taloudellisten toimijoiden arvonluontiprosesseja. Tämä tutkimus kohdistuu kahteen puutteeseen ekosysteemipalveluja tutkivassa kirjallisuudessa. Ensiksi, palvelulähtöinen näkökulma ekosysteemipalvelujen tarjoamiseen puuttuu, mikä johtaa asiaan kuuluvien käsitteiden ja termien väärinkäyttöön keskusteltaessa niiden roolista arvoverkoissa ja arvonluonnissa. Toiseksi, tarjolla on vain niukasti tietoa siitä, miten ekosysteemipalvelujen tarjonta sisäistetään tehokkaasti osaksi arvoverkkoja. Ensimmäisessä artikkelissa kehitettiin palvelulähtöisen arvonluonnin viitekehys ja sitä tukeva termistö ja käsitteistö ohjaamaan monitieteistä keskustelua ekosysteemipalvelujen tarjonnan roolista arvoketjun luomisprosesseissa. Value-in-impact -termi luotiin keinoksi keskustella ekosysteemipalvelujen tarjonnan vaihtosuhteista ja vaikutuksista kyseisissä prosesseissa. Muut kolme artikkelia käsittelivät seuraavia näkökulmia ekosysteemipalvelumaksujen suunnittelussa: (1) herkkyys parametrien arvoille, (2) hintavaihteluiden vaikutukset palvelutuottajiin ja (3) käyttäytymistaloustieteen kontribuutiot. Vaihtosuhteiden vaikutus eri ekosysteemipalvelujen tarjontaan ja vaihtosuhteet ekosysteemipalvelujen ja taloudellisten tavoitteiden välillä otettiin myös huomioon. Tulokset osoittivat, että kokonaisvaltainen ekosysteemipalveluiden indikaattorien tarkastelu (optimaalisen puulajisekoituksen valitseminen, korreloimattomat ekosysteemipalvelujen hintojenvuorovaikutukset ja metsän optimaalinen kohdentaminen suojeluun) johti ekologisiin ja rahoituksellisiin hajauttamishyötyihin palvelujen tarjoajille. Palvelutarjoajien tuuppaaminen (nudging) johti myös sosiaalisesti tehokkaampaan ekosysteemipalvelujen tarjontaan. Kussakin analyysissä käytettiin uutta ekosysteemipalvelujen odotusarvon käsitettä kuvaamaan tarkemmin metsämaan ekosysteemipalvelujen päättymättömän ajan tarjontaa.

Avainsanat
ekosysteemipalvelu; palvelulähtöisyys; arviointi; ekosysteemipalvelumaksut; ekologinen taloustiede

Tekijä
  • Matthies, University of Helsinki, Department of Forest Sciences Sähköposti brent.matthies@helsinki.fi (sähköposti)

Julkaistu 4.5.2016

Katselukerrat 2720

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.219 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Matthies B.D., D’Amato D., Berghäll S., Ekholm T., Hoen H.F., Holopainen J.M., Korhonen J.E., Lähtinen K., Mattila O., Toppinen A., Valsta L.T., Wang L., and Yousefpour R. (2016). An Ecosystem Service-Dominant Logic? - Integrating the ecosystem service approach and the service-dominant logic. Journal of Cleaner Production 124: 51-64.

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.02.109

Matthies B.D., Kalliokoski T., Ekholm T., Hoen H.F. Valsta L.T. (2015). Risk, reward, and paymentsfor ecosystem services: a portfolio approach to ecosystem services and forestland investment. Ecosystem Services 16: 1-12.

https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2015.08.006

Matthies B.D., Kalliokoski T., Eyvindson K., Honkela N., Hukkinen J.I., Kuusinen N.J., Räisänen P., and Valsta L.T. (2016). Nudging ecosystem service providers and assessing service trade-offs to reduce the social inefficiencies of Payments for Ecosystem Services schemes. Environmental Science and Policy 55(1): 228–237.

https://doi.org/10.1016/j.envsci.2015.10.009

Matthies B.D., Valsta L.T. (2016). Optimal forest species mixture with carbon storage and albedo effect for climate change mitigation. Ecological Economics 123: 95-105.

https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2016.01.004


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset