Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Mikko Jokinen

Lapin ympäristökiistojen kulttuuriset tekijät

Jokinen M. (2019). Lapin ympäristökiistojen kulttuuriset tekijät. https://doi.org/10.14214/df.281

Tiivistelmä

Väitöskirja Lapin ympäristökiistojen kulttuuriset tekijät tarkastelee millaisia kulttuurisia merkityksiä Lapin luonto ja sen käyttö saa paikallisten ihmisten ja maankäyttöä ohjaavan hallinnon parissa. Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä konfliktinhallinta ovat väitöskirjan läpäiseviä peruskäsitteitä ja teemoja, joiden toteutumista tarkastellaan useiden eri tapaustutkimusten kautta. Tutkimuksen maantieteellinen pääpaino on saamelaisten kotiseutualueella Ylä-Lapissa, ei kuitenkaan tiukasti sinne rajautuen.

Väitöskirja koostuu seitsemästä erillisartikkelista, jotka on julkaistu kotimaisissa ja ulkomaisissa tieteellisissä sarjoissa. Artikkeleiden teoreettinen viitekehys ankkuroituu luonnonvarojen ja ympäristökiistojen hallintaa koskeviin sekä kulttuurintutkimuksen jaettujen merkitysten teorioihin. Käytetyt aineistot ovat kysely- ja haastattelututkimusaineistoja – aineistot sekä analyysimenetelmät ovat siten määrällisiä ja laadullisia. Tutkimus asettuu yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen kenttään.

Tutkimuksen keskeisiä havaintoja on, että Lappiin sijoittuvia ympäristökiistoja ja niiden hallintaa luonnehtii toimijoiden moninaisuus ja kohtaamattomuus. Osapuolten roolit ja motiivit ympäristökiistojen käsittelyssä ovat usein epäselvät tai ongelmalliset, eikä jaettua ymmärrystä kiistan luonteesta, syistä ja mahdollisista seurauksista useinkaan synny. Suomalaiselta yhteiskunnalta ja valtion maita hallinnoivalta Metsähallitukselta on puuttunut sellaisia institutionaalisia rakenteita ja toimintatapoja, jotka ovat kulttuurisensitiivisiä ja kykenevät sosiaalisesti kestävästi hallinnoimaan Lapin luonnonvaroja ja niitä koskevia kiistoja. Uusia aiempaa parempia toimintatapoja on kuitenkin viime vuosina otettu käyttöön.

Lapissa korostuu perinteisten elinkeinojen kuten poronhoidon ja luonnonvarojen kotitarvekäytön merkitys ja arvostus, mutta niiden saamia kulttuurisia sisältöjä ei aina tunnisteta. Väitöskirjan teesi on, että luonnonkäytön ja ympäristökiistojen hallinnassa tarvitaan kulttuurisensitiivistä otetta. Nopean kulttuurimuutoksen läpikäyneessä Ylä-Lapissa menneisyys on vahvasti läsnä ja selittää paikallisten ihmisten luonnonkäyttöön liittämiä arvostuksia ja merkityksiä. Luonnonsuojelu on varsinkin Ylä-Lapissa merkittävä maankäyttömuoto, jonka toteuttaminen kaipaa kulttuuriset tekijät tunnistavia ja avoimempia lähestymistapoja saavuttaakseen paikallisväestön hyväksynnän ja tuen. Luonnonsuojeluhankkeissa kannattaa jatkossa hyödyntää luontoon ja sen käyttöön liittyvää kulttuurista tietoa yhdessä ekologisen tiedon kanssa, jotta hankkeet saavat myönteisen vastaanoton.

Avainsanat
Lappi; ympäristökiista; kulttuurinen kestävyys; luonnonsuojelu; luonnonvarojen hallinta; saamelaiset

Tekijä
  • Jokinen, Helsingin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Sähköposti mikko.jokinen@luke.fi (sähköposti)

Julkaistu 21.8.2019

Katselukerrat 3390

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.281 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Hallikainen V., Jokinen M., Parviainen M., Pernu L., Puoskari J., Rovanperä S., Seppä J. (2006). Inarilaisten käsityksiä metsätaloudesta ja muusta luonnonkäytöstä. Metsätieteen aikakauskirja 4/2006: 453‐474.

https://doi.org/10.14214/ma.6314

Mustajoki J., Saarikoski H., Marttunen M., Ahtikoski A., Hallikainen V., Helle T., Hyppönen M., Jokinen M., Naskali A., Tuulentie S., Varmola M., Vatanen E., Ylisirniö A.-L. (2011). Use of decision analysis interviews to support the sustainable use of the forests in Finnish Upper Lapland. Journal of Environmental Management 92(6): 1550-1563.

https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2011.01.007

Jokinen M. (2014). Heated and frozen forest conflicts: Cultural sustainability and forest management in arctic Finland. Teoksessa: Katila P., Galloway G., de Jong W., Pacheco P., Gerardo M. (toim.). 2014. Forests under pressure: Local responses to global issues. IUFRO World Series Volume 32: 381-398.

Kyllönen S., Colpaert A., Heikkinen H., Jokinen M., Kumpula J., Marttunen M., Muje K., Raitio K. (2006). Conflict management as a means to the sustainable use of natural resources. Silva Fennica 40(4): 687‐728.

https://doi.org/10.14214/sf.323

Heikkinen H., Sarkki S., Jokinen M., Fornander D.E. (2010). Global area conservation ideals versus the local realities of reindeer herding in Northernmost Finland. International Journal of Business and Globalisation 4(2): 110‐130.

https://doi.org/10.1504/IJBG.2010.030665

Jokinen M., Sarkki S., Heikkinen H. (2017). The Well-being effects of localized multi-level environmental governance: Case of Kilpisjärvi. Nordia Geographical Publications 45(2): 19–36.

https://nordia.journal.fi/article/view/64927

Jokinen M., Sippola S. (2007). Social sustainability at tourist destinations ‐ local opinions on their development and future in northern Finland. Teoksessa: Jokimäki J., Kaisanlahti‐Jokimäki M.‐L., Tuulentie S., Laine K., Uusitalo M. (toim.). Environment, local society and sustainable tourism. Arctic Centre Reports 50: 89‐99.


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset