Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Mirja Mikkilä

The many faces of responsibility: Acceptability of the global pulp and paper industry in various societies

Mikkilä M. (2006). The many faces of responsibility: Acceptability of the global pulp and paper industry in various societies. https://doi.org/10.14214/df.25

Tiivistelmä

Yritykset ovat kautta aikojen joutuneet huomioimaan erilaisia vastuukysymyksiä toiminnassaan vastuun painotusalueiden vaihdellessa kunkin aikakauden yhteiskunnallisten arvojen ja tavoitteiden mukaan. Tämä työ analysoi Skandinaavisen metsäteollisuuden vastuuta empiirisesti toimintojen hyväksyttävyyden käsitteen kautta. Tutkimuksessa sovelletaan sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä. Aineisto on kerätty tapausyrityksen, Stora Enso Oyj:n, neljältä tehtaalta, neljästä maasta: Kiinasta, Portugalista, Saksasta ja Suomesta. Haastattelut antoivat toimintojen hyväksyttävyydelle mitä erilaisimpia elementtejä, mutta materiaalista nousi joitakin dominoivia alueellisia piirteitä. Kiinalaisen hyväksyttävyyden pääelementit olivat lojaalisuus, hyvinvoinnin jako sekä kulttuurinen monimuotoisuus. Portugalilaisten vastauksissa korostuivat teknisen kilpailukyvyn, tuotteiden laadun ja maan käytön merkitys hyväksyttävälle toiminnalle. Saksalaiset korostivat sosioekonomisia seikkoja, kasvavan jätevuoren ongelmaa sekä globaaleja metsäoperaatioita. Suomessa korostuivat kannattavuus, kestävyys sekä viestintä. Tulokset osoittivat että lainsäädäntö asettaa hyväksyttävän toiminnan minimitason, mutta laajempaa vastuullisuutta tarvitaan, koska globaalin metsäteollisuuden erilaisissa toimintaympäristöissä lainsäädäntö tai sen noudattaminen on usein riittämätöntä. Vastuullisuuden taso on järkevää sovittaa toimintaympäristön mukaan. Tulokset kuitenkin näyttivät, että globaalin tason yritysvastuu ei ole vain paikallisten tekijöiden summa vaan jotkut vastuullisuuden elementit muotoutuvat suoraan globaalilla tasolla. Toimintojen hyväksyttävyys indikoi kokonaisvaltaista vastuullisuutta liiketoiminnassa. Näiden päätelmien perusteella muotoutui holistinen vastuullisuusmalli, joka poikkeaa aikaisemmista määritelmistä siinä, että yrityksen vastuu jakautuu sisäiseen ja ulkoiseen vastuuseen. Malli tukee näkemystä, että hyvä hallintotapa ja yritysvastuu yhdistyvät tulevaisuudessa kokonaisvaltaiseksi vastuulliseksi johtamiseksi. Tällainen lähestymistapa voi selkiyttää myös muiden kuin taloudellisten sidosryhmien asemaa yrityksen päätöksenteossa. Parhaimmillaan malli yhdistää eettisen liiketoiminnan ja resurssien tehokkaan kohdentamisen tavoitteen sekä yrityksissä että yhteiskunnissa.

Avainsanat
analyyttinen hierarkia prosessi; laadullinen analyysi; poikkikulttuurinen vertailu; sidosryhmä; yritysetiikka; yritysvastuu

Tekijä
  • Mikkilä, University of Joensuu, Faculty of Forestry Sähköposti mirja.mikkila@pp.inet.fi (sähköposti)

Julkaistu 25.8.2006

Katselukerrat 3280

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.25 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Mikkilä, M. 2002. Acceptability of operations as an indicator of corporate social performance. Business Ethics: A European Review. Vol. 12(1): 78-87.

http://www.blackwell-synergy.com/toc/beer/12/1

Mikkilä, M. Kolehmainen, O. & Pukkala, T. 2005. Multi-attribute assessment of acceptability of operations in the pulp and paper industries. Forest Policy and Economics. Vol. 7: 227-243.

http://www.sciencedirect.com/science

Mikkilä, M. 2005. Observing corporate social performance empirically through the acceptability concept: a global study. Corporate Social Responsibility and Environmental Management. Vol. 12: 183-196.

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jissue/112159735

Mikkilä, M. 2005. Corporate responsibility in various cultural settings: an empirical study of the pulp and paper industry. Conference Proceedings, Business Strategy and Environment 2005 Conference, Leeds, UK, September 4-6, 2005.

http://www.bseconference.org/bse2005/proceedings/mikkilaemirja.html

Mikkilä, M. Critical questions about corporate social responsibility and performance: research and practise in various cultural settings. (Manuscript).


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset