Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Jussi Rasinmäki

Management of multi-scale forest resource data over time

Rasinmäki J. (2007). Management of multi-scale forest resource data over time. https://doi.org/10.14214/df.49

Tiivistelmä

Perinteisesti metsävarojen hyödyntämisessä on keskitytty puuvarantoon, mutta viimeisinä vuosikymmeninä myös ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset ulottuvuudet ovat saaneet painoarvoa. Metsävarojen hallinnan kannalta tämä tarkoittaa uusien ajallisten ja tilallisten ulottuvuuksien lisäämistä osaksi toimintaa. Jotta voitaisiin arvioida, onko metsävarojen käyttö vastannut sille asetettuja tavoitteita, tulisi olla mahdollista seurata metsien muuttumista ajan myötä. Tämän tutkimuksen tavoitteena olikin kehittää tiedonhallinnallisia menetelmiä ajan ja eri mittakaavojen yhdistämiseksi osaksi metsävaratietojen hallintaa. Tutkimuksessa pyrittiin vastaamaan kysymykseen kuinka nykyhetken tiedot voitaisiin säilöä käytettävässä muodossa niiden muuttuessa historiatiedoiksi, toisin sanoen tutkimuksessa etsittiin menetelmiä säilyttää ajantasaisen puustotiedon lisäksi tieto metsän menneisyydestä. Lisäksi tutkittiin kuinka metsää voitaisiin tarkastella useammista näkökulmista samanaikaisesti, esimerkiksi puiden, puuryhmien, metsäkuvioiden tai suurempien alueiden tasolla, ja kuinka nämä aikaan ja paikkaan sidotut tiedonhallinnan tarpeet voitaisiin yhdistää. Menetelmäkehitys jakaantui neljään osaan: aika-paikkatiedon tallentamisen, laskennallisen käsittelyn, tiedonhaun ja hyödyntämisen menetelmiin. Kehitetyt tiedonhallinnan menetelmät perustuvat työssä kehitettyyn käsitteelliseen malliin, jossa metsä kuvataan kohteena hierarkkisia kohteita. Toisin sanoen, kullakin kohteella voi olla joukko alikohteita, joilla taas voi olla omat alikohteensa ja niin edelleen. Esimerkkinä tästä toimii edellä mainittu suuralue-metsäkuvio-puuryhmä-puu–hierarkkia. Oleellista menetelmien kannalta oli mahdollistaa tietosisällön ja tiedon käsittelyyn käytettävien mallien mahdollisimman vapaa muokattavuus, sillä aika tuo väistämättä mukanaan muutoksia siinä, mitä metsästä mitataan ja miten mittaustietoa malleilla käsitellään. Monimittakaavaisen metsävaratiedon hyödyntämisen menetelmien osalta tässä väitöksessä kehitettiin menetelmä, jolla voidaan tuottaa hakkuukoneen tuottamasta mittaustiedosta kustannustehokkaasti yksittäisen puun tasoa lähestyvää maastotietoa kaukokartoitusmenetelmien käyttöön.

Avainsanat
aika-paikkatietomalli; hierarkia; historiatiedon hallinta

Tekijä
  • Rasinmäki, University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry Sähköposti jussi.rasinmaki@helsinki.fi (sähköposti)

Julkaistu 23.10.2007

Katselukerrat 3095

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.49 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Rasinmäki, J. 2003. Modelling spatio-temporal environmental data. Environmental Modelling & Software 18: 877–886.

https://doi.org/10.1016/S1364-8152(03)00106-3

Rasinmäki, J., Mäkinen, A. & Kalliovirta, J. 2009. SIMO: An adaptable simulation framework for multiscale forest resource data. Computers and Electronics in Agriculture 66: 76–84.

https://doi.org/10.1016/j.compag.2008.12.007

Rasinmäki, J. 2009. XQuery as a retrieval mechanism for longitudinal

multi-scale forest resource data. Environmental Modelling & Software

24: 1153–1162.

https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2009.03.004

Rasinmäki, J. & Melkas, T. 2005. A method for estimating tree composition and volume using harvester data. Scandinavian Journal of Forest Research 20: 85–95.

https://doi.org/10.1080/02827580510008185


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset