Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.
 

Mikko Kukkonen

Single sensor airborne data sources for forest inventories by tree species

Kukkonen M. (2020). Single sensor airborne data sources for forest inventories by tree species. https://doi.org/10.14214/df.297

Tiivistelmä

Nykyaikaiset kaukokartoitusperusteiset metsäinventointimenetelmät hyödyntävät laserkeilausta ja ilmakuvia puulajeittaisten puustotunnusten ennustamisessa. Kyseiset menetelmät perustuvat oletukseen, että kolmiulotteista laserkeilausaineistoa voidaan käyttää ennustamaan puuston määrää, kun taas ilmakuvapiirteet ovat hyödyllisiä puulajien erottelussa. Suomessa ilmakuvat ovat osoittautuneet soveltuviksi yleisimpien puulajien, kuten männyn (Pinus sylvestris), kuusen (Picea abies) ja lehtipuiden (pääosin Betula pendula and Betula pubescens) erotteluun. Kahden erilaisen kaukokartoitusaineiston käyttö inventointiprosessissa voi kuitenkin johtaa lukuisiin ongelmiin, kuten virheisiin aineistojen yhdistämisessä sekä korkeisiin kustannuksiin aineiston keruussa ja käsittelyssä.

Instrumenttien ja algoritmien kehityksen tuloksena on noussut esiin kaksi potentiaalista yhden instrumentin aineistolähdettä puulajeittaista metsäinventointia varten: ilmakuvista tuotetut fotogrammetriset pistepilvet ja monikanavainen laserkeilaus. Molempien aineistolähteiden voidaan ajatella soveltuvan puulajeittaiseen ennustamiseen, sillä ne sisältävät sekä kolmiulotteista että optista tietoa. Monikanavaisessa laserkeilauksessa havainnoidaan instrumentin lähettämää säteilyä esimerkiksi kolmelta eri aallonpituusalueelta, kun taas ilmakuvauksessa havainnoidaan kohteesta heijastunutta tai sen lähettämää auringon säteilyä. Optisen tiedon tulkinta ja hyödyllisyys voivat täten olla erilaisia ilmakuvauksen ja monikanavaisen laserkeilauksen välillä. Tällöin keskeinen tutkimusaihe on, kuinka aineistolähteiden ominaispiirteet vaikuttavat puulajeittaisen metsäinventoinnin luotettavuuteen. 

Tämän työn tavoitteena oli arvioida fotogrammetristen pistepilvien ja monikanavaisen laserkeilauksen soveltuvuutta kaukokartoitusperusteiseen puulajeittaiseen metsäinventointiin. Tuloksista nähdään, kuinka nämä uudet yhden sensorin aineistolähteet ovat verrattavissa nykyiseen operationaaliseen menetelmään, jossa käytetään sekä laserkeilausta että ilmakuvausta. Työn tuloksia voidaan hyödyntää tulevien metsäinventointien aineistolähteiden valinnassa. 

Avainsanat
ilmakuva; aluepohjainen menetelmä; monikanavainen lentolaserkeilaus; fotogrammetria

Julkaistu 4.6.2020

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.297 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi

Osajulkaisut

Kukkonen M., Maltamo M., Packalen P. (2017). Image matching as a data source for forest inventory – Comparison of Semi-Global Matching and Next-Generation Automatic Terrain Extraction algorithms in a typical managed boreal forest environment. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation. 60: 11–21.

https://doi.org/10.1016/j.jag.2017.03.012

Kukkonen M., Maltamo M., Korhonen L., Packalen P. (2019). Multispectral airborne LiDAR data in the prediction of boreal tree species composition. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. 57(6): 3462–3471.

https://doi.org/10.1109/TGRS.2018.2885057

Kukkonen M., Maltamo M., Korhonen L., Packalen P. (2019). Comparison of multispectral airborne laser scanning and stereo matching of aerial images as a single sensor solution to forest inventories by tree species. Remote Sensing of Environment. 231: 111208.

https://doi.org/10.1016/j.rse.2019.05.027


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Kukkonen M. (2020) Single sensor airborne data sources for forest i.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 297 article id 10390
Kulha N. (2020) Analyzing spatial variation and change in the st.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 286 article id 10298
Hou Z. (2014) Mapping of growing stock and stand delineation f.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 184 article id 1966
Haapanen R. (2014) Feature extraction and selection in remote sensi.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 181 article id 1963