Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.
 

Jaakko Repola

Modelling tree biomasses in Finland

Repola J. (2013). Modelling tree biomasses in Finland. https://doi.org/10.14214/df.158

Tiivistelmä

Puun biomassan mallinus Suomessa

Tässä työssä laadittiin männylle (Pinus sylvestris L), kuuselle (Picea abies [L.] Karst) ja koivulle (Betula pendula Roth and Betula pubescens Ehrh.) biomassan ennustemallit. Mallien avulla voidaan ennustaa puun maanpäällisen kokonaisbiomassan sekä puun eri osien kuten rungon, kuoren, oksien, neulasten, lehtien, kannon ja juurten biomassat (kuivamassat). Mallien laadinta-aineisto koostuu 102 eri puolella Suomea sijaitsevista kivennäismaan metsiköistä, joista oli kerätty kaikkiaan 1648 koepuuta (908 mäntyä ja 613 kuusta ja 127 koivua).

Regressiomallit laadittiin puun eri osille sekä maanpäälliselle kokonaisbiomassalle. Maanpäällisille puun osille laadittiin kolme erilaista malliperhettä ja kanto- ja juuribiomassalle kummallekin yksi. Yksinkertaisimmassa mallissa selittäjinä käytettiin puun läpimittaa ja pituutta. Yksityiskohtaisemmat mallit perustuivat pituuden ja läpimitan lisäksi yleisesti metsäninventoinnissa mitattaviin muuttujiin (latvusraja, rinnankorkeusikä, 5-vuoden sädekavu, kuoren paksuus)

Mallien taustaoletuksena oli, että puun eri osien väliset biomassasuhteet vaihtelevat puusta ja metsiköstä toiseen. Nämä tekijät huomioitiin soveltamalla mallien laadinnassa menetelmää, jossa puun eri osamallien parametrit estimoitiin yhtäaikaisesti. Monivastemallinuksella voitiin hyödyntää parametrien estimoinnissa tehokkaasti osamallien välisiä korrelaatioita.

Laadituilla monivastemalleilla saavutettiin etuja verrattuna menetelmään, jossa puun eri osamallit oletetaan riippumattomaksi. Ennusteiden kalibroiminen uuteen metsikköön on joustavampaa, parametrien keskivirheet ovat pienemmät ja osamallien ennusteiden summautuvuus kokonaisbiomassaan (additiivisyys) toteutuu paremmin. Lisäksi monivastemallin rakenne mahdollistaa ennustevirheiden laskennan mille tahansa puun eri osien kombinaatioille.

Laaditut mallit tuottavat johdonmukaisia ennusteita puun eri osien biomassoista ja niiden suhteista. Yleisperiaatteena mallien soveltamiselle on, että aina tulisi käyttää malleja jotka perustuivat pituuden ja läpimitan lisäksi muihin yleisesti metsien inventoineissa käytettyihin muuttujiin. Näin voidaan paremmin ottaa huomioon eri tekijöiden vaikutus puun biomassaan tai puun eri osien välisiin biomassasuhteisiin ja pienentää aineiston edustavuudesta aiheutuvaa harhaa.

Avainsanat
Puun biomassa; biomassamallit; mänty; kuusi; koivu

Julkaistu 6.5.2013

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.158 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi

Osajulkaisut

Repola, J 2006. Models for Vertical wood Density of Scots pine, Norway spruce and Birch stems, and Their Application to Determine Average Wood Density. Silva Fennica 40(4): 673-685.

https://doi.org/10.14214/sf.322

Repola, J, Ojansuu, R. & Kantola, A. 2013. Design-based and Model-based estimators for Norway spruce (Picea abies L. Karst.) crown biomass. Manuscript.

Repola, J. 2008. Biomass equations for birch in Finland. Silva Fennica 42(4): 605-624.

https://doi.org/10.14214/sf.236

Repola, J. 2009. Biomass equations for Scots pine and Norway spruce in Finland. Silva Fennica 43(4): 625-647.

https://doi.org/10.14214/sf.184


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Levkoev E. (2019) Differences in growth, wood density and wood ana.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 284 article id 10266
Repola J. (2013) Modelling tree biomasses in Finland Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 158 article id 1941
Zubizarreta Gerendiain A. (2009) Effects of genetic entry and spacing on growth a.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 86 article id 1868
Räisänen M. (2008) Kuusen karaistuminen boorinpuutoksessa Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 75 article id 1858
Kantola A. (2008) The structure of Norway spruce (Picea abies Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 70 article id 1853
Raiskila S. (2008) The effect of lignin content and lignin modifica.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 68 article id 1851
Kanerva S. (2007) Plant secondary compounds and soil microbial pro.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 52 article id 1836
Kiljunen N. (2006) Creating value through advanced silvicultural se.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 17 article id 1800
Tanskanen N. (2005) Aluminium chemistry in ploughed podzolic forest .. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 15 article id 1798