Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Elias Hurmekoski

Long-term outlook for wood construction in Europe

Hurmekoski E. (2016). Long-term outlook for wood construction in Europe. https://doi.org/10.14214/df.211

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella puurakentamisen markkinapotentiaaliin vaikuttavia tekijöitä Euroopassa vuoteen 2030 saakka. Tutkimusongelmaa lähestytään kolmesta toisiaan tukevasta näkökulmasta: menneet trendit ja nykyiset markkinarakenteet, tulevat trendit ja epävarmuustekijät sekä toimialan asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi vaadittavat muutokset. Menetelmäviitekehys yhdistää kvantitatiivisia, laadullisia ja osallistavia tutkimusmenetelmiä. Tutkimus pyrkii myös edistämään metsäalan ennakoinnissa käytettävien menetelmien kehittämistä soveltamalla tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä ja lähestymistapoja. Rakennussektorin toimintaympäristön muutostekijöiden ja –paineiden havaittiin liittyvän erityisesti tarpeisiin vähentää rakentamisen negatiivisia ympäristövaikutuksia ja parantaa rakentamisen tuottavuutta ja laatua. Kuitenkin vain harva näistä tekijöistä näyttäisi ratkaisevasti vaikuttavan puurakentamisen yleistymiseen. Muutostarpeet eivät välttämättä edistä puurakentamisen kilpailukykyä siinä määrin kuin usein oletetaan, koska rakentamismääräykset ylittävistä ominaisuuksista ei usein olla valmiita tai kyvykkäitä maksamaan. Sen sijaan monet erityisesti puutuoteteollisuuden ja rakennusteollisuuden hajanaiseen rakenteeseen ja riskiä karttavaan käyttäytymiseen liittyvät kulttuuriset ja rakenteelliset haittatekijät näyttäisivät merkittävästi hidastavan puurakentamisen yleistymistä. Skenaarioanalyysin perusteella puurakentamisen tulevaisuus on vahvasti kytköksissä mahdollisiin julkisen sektorin toimiin vihreän rakentamisen edistämisessä sekä mahdollisiin muutoksiin teollisuuden strategisissa linjauksissa. Kuitenkin empiirinen tutkimus antaa viitteitä siitä, että asiantuntijoiden ehdottamia lyhyen aikavälin strategisia ja poliittisia toimia pidetään toimialalla joko epätodennäköisinä tai epämieluisina. Näin ollen puurakentamisen yleistyminen Euroopassa tulee luultavasti olemaan vähittäistä ja rajoittumaan yksittäisiin sektoreihin ja alueisiin vuoteen 2030 mennessä.

Avainsanat
Eurooppa; puutuoteteollisuus; skenaarioanalyysi; ennakointi; puurakentaminen; sektorianalyysi

Tekijä
  • Hurmekoski, University of Eastern Finland, School of Forest Sciences Sähköposti elias.hurmekoski@efi.int (sähköposti)

Julkaistu 20.1.2016

Katselukerrat 4467

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.211 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Hurmekoski, E., Hetemäki, L. (2013). Studying the future of the forest sector:

Review and implications for long-term outlook studies. Forest Policy and Economics 34: 17–29.

https://doi.org/10.1016/j.forpol.2013.05.005

Hurmekoski, E., Hetemäki, L., Linden, M. (2015). Factors affecting sawnwood consumption in Europe. Forest Policy and Economics 50: 236-248.

https://doi.org/10.1016/j.forpol.2014.07.008

Hurmekoski, E., Jonsson, R., Nord, T. (2015). Context, drivers, and future potential for wood-frame multi-storey construction in Europe. Technological Forecasting and Social Change 99: 181-196.

https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.07.002

Hurmekoski, E., Pykäläinen J., Hetemäki, L. (2015). Assessing the industries’ long-term targets for green building – Case Finnish wood-frame multi-story construction. Manuscript.


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset